Reklamační řád

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup objednatele zboží ( dále jen klient ) a dodavatele PERTA PLUS, s. r. o. se sídlem Heydukova 897/13, Libeň, 18000 Praha 8, IČ: 07726406, DIČ: CZ07726406 (dále jen dodavatel), v případě, že přes veškeré úsilí dodavatele o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně klienta oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží.

I. Prevence

Klient před závazným vybráním nabízeného zboží včetně jeho dodávky, vezme v úvahu účelnost jím objednaného zboží, výši ceny a podrobně se seznámí se závaznými smluvními podmínkami dodavatele.

Po celou dobu užívání dodaného zboží je nutné, aby klient věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží, zveřejněných na webové prezentaci dodavatele www.chutnadieta.cz. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující trvanlivost zboží, jako např. uskladnění a ohřev, užívání zboží k nevhodnému účelu apod.

II. Základní podmínky reklamace zboží

Vyskytne-li se u dodaného zboží v záruční době vada, má klient právo tuto vadu reklamovat. Vadou dodaného zboží se rozumí změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodných nebo nekvalitních surovin, z nichž je zboží vyrobeno, obalového materiálu zboží, prošlá expirační doba (minimální doba trvanlivost) zboží ke dni jeho dodání klientovi. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného uskladnění či ohřevu, jeho částečného či úplného spotřebování, v důsledku přirozených změn surovin, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv znehodnocení klientem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu dodaného zboží nelze současně považovat i tzv. subjektivní nechutnost/nepoživatelnost zboží, pakliže toto vykazuje standardní znaky poživatelnosti, jaké má zboží mít v případě jeho řádného užití, spotřeby.

Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaného zboží řádným způsobem, je dodavatel povinen oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do tří pracovních dnů.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamovaného zboží vráceného dodavateli minimálně  50% původní váhy zboží.

Reklamace, včetně odstranění vady, znamená výměnu reklamovaného zboží, které bude klientovi dodáno po posledním dnu programu.

III. Místo a způsob uplatněné reklamace zboží

Klient může uplatnit reklamaci prostřednictvím emailu zaslaného na info@chutnadieta.cz . Pokud se bude jednat i o vizuální problém, který se reklamuje, je nutné k emailu připojit i fotografii, která daný problém bude v dostatečném rozlišení dokumentovat.

V případě osobního jednání, se musí klient dostavit do provozovny na adrese Makovského 1179 Praha 6 – Řepy, kde s ním bude sepsán reklamační protokol.

Reklamované zboží je možné po dohodě s operátorkou, nechat odvézt rozvozovým vozidlem, při standartních jízdách ( 2x denně ).

Dodavatel je povinen písemně potvrdit klientovi, kdy právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, údaj o způsobu řešení reklamace a o době jejího trvání.

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace zboží

Právo z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada zboží vyskytla. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může být důvodem k odmítnutí reklamace. Záruční doba zboží je 24 hodin a začíná běžet ode dne převzetí zboží klientem.

V. Bližší specifikace pojmu zboží a vada zboží

Za zboží je považován každý denní set pěti jídel, tj. set nutričně vyvážených pěti pokrmů, určených k okamžité konzumaci v souladu s podmínkami programu dietavkrabicce.cz. Za vadu zboží se považuje zejména neúplnost (nekompletnost) denního setu pěti jídel a takový stav, který odporuje obecně závazným předpisům na úseku ochrany spotřebitele a hygieny, jakož i hygienickým normám. Za vadu zboží se dále považuje nedostatečná, avšak garantovaná, hmotnost (gramáž). Tolerované odchylky jsou 300kJ energetické hodnoty na gramáž jídla.

Dodavatel je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv dle svého uvážení, avšak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, měnit či doplňovat. Práva a povinnosti dodavatele a klienta se však řídí zněním reklamačního řádu platného v okamžiku řádného uplatnění reklamace zboží klientem.

V Praze 1.1.2016

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku