Obchodní podmínky

Závazné smluvní podmínky při účasti klienta na programu Chutná dieta

I. Vymezení základních pojmů

1. PERTA PLUS s.r.o., se sídlem Heydukova 897/13, Libeň, 18000 Praha 8, IČ: 07726406, DIČ: CZ07726406 (dále též jen „Společnost“) je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 306385. Společnost podniká zejména v oblasti gastronomie.

2. Klient je osoba, zaregistrovaná prostřednictvím webové prezentace www.chutnadieta.cz u Společnosti jako osoba mající zájem o služby poskytované Společností, tj. o komplexní a pravidelné stravování prostřednictvím nutričně vyvážených a po zdravotní stránce hodnotných potravin.

3. Program Chutná dieta (dále též jen „program CHD“) je program zdravého stravování. Program CHD spočívá v denních dodávkách setu jídel v rámci klientem zvoleného počtu denních cyklů, a to na místo a v čase určeném klientem

4. Denní sada jídel (dále též jen „zboží“) je plnohodnotná, nutričně vyvážená strava na jeden den, dodávaná klientovi Společností v rámci programu CHD. Zboží je nabízeno v několika variantách programu CHD, přičemž v závislosti na variantě se Zboží sestává z denních jídel následovně:

- stravovací varianta programu CHD pod označením Redukční žena, Redukční muž, Redukční žena +, Redukční muž+ je tvořena sadou 5 jídel (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) na den,

- stravovací varianta programu CHD pod označením Obědy a večeře je tvořena sadou  denním setem 2 jídel ( oběd, večeře).

Denní set jídel tvoří nedílný celek a nelze je dodávat samostatně. Zvolí-li si klient při objednávce jako doplněk též zajištění pitného režimu, jsou součástí denního setu jídel též příslušný nápoj. Jídlo je v rámci denního setu přehledně uspořádáno, označeno a diskrétně zabaleno, když takto bude denně dodáváno klientovi na místo a v čase jím určeném.

Klient má možnost při objednávání  programu, uvést na jakou potravinu má alergii, případně , kterou potravinu není ochoten konzumovat a tato potravina – ty nebudou klientovy dodávány a budou řešeny náhradní formou. Jiná než předem hlášená změna v jídlech denního setu jídel není proveditelná.

Společnost upozorňuje klienta a klient bere na vědomí, že v jídelníčcích denních setů jídel se mohou vyskytnout potraviny, které jsou zdrojem následujících alergenů:

 • obiloviny obsahující lepek
 • korýši a výrobky z nich
 • vejce a výrobky z nich
 • ryby a výrobky z nich
 • sójové boby (sója)
 • mléko a výrobky z něj
 • suché skořápkové plody ( tj. Arašídy,  mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
 • celer a výrobky z něj
 • hořčice a výrobky z ní
 • sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 • měkkýši a výrobky z nich.

V případě, že klient trpí alergií na některou z výše uvedených potravin, je povinen telefonicky kontaktovat Společnost, o tomto ji informovat, přičemž bude současně dohodnut další postup a řešení takové situace. Společnost jakkoli neodpovídá za případné komplikace a následky na straně klienta způsobené obsahem shora uvedených potravin v denních setech jídel. Společnost má současně právo průběžně výše uvedený seznam potravin upravovat a doplňovat, přičemž klient je proto povinen tento seznam průběžně sledovat, aby byl vždy aktuálně informován o možných potravinách v denních setech jídel, které jsou zdrojem alergenů.

II. Vznik smlouvy

1. Klient vyjadřuje vůli účastnit se programu CHD objednávkou učiněnou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. konkrétně webových stránek Společnosti www.chutnadieta.cz (dále též jen „objednávka“). V objednávce musí být klientem zejména 3 uvedeno:

a) stravovací varianta programu CHD

b) počet denních cyklů, během nichž má zájem o účast na programu CHD,

c) den, od kterého se chce programu CHD účastnit, tj. den od kterého mu má být zboží dodáváno,

d) místo dodávání zboží,

e) čas dodávání zboží

2. Objednávka sama nezakládá účast klienta na programu CHD. Na objednávku klienta se Společnost zavazuje reagovat a e-mailem potvrdit její přijetí nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, plně jim porozuměl a zavazuje se jimi řídit.

3. Potvrzením klientovy objednávky dle odst. 2 této části smluvních podmínek je mezi klientem a Společností uzavřena Smlouva o účasti na programu CHD, přičemž smluvní vztah touto smlouvou založený se řídí těmito smluvními podmínkami a údaji uvedenými klientem v objednávce dle odst. 1 této části smluvních podmínek.

III. Cena za účast na programu CHD

1. Výše ceny za účast na programu CHD po dobu jednoho cyklu ( minimálně 6 dní, tj. po počet dní zvolených klientem v rámci objednávky dle části II. odst. 1 těchto smluvních podmínek, je tvořena pevnou ceníkovou cenou . Pokud klient odebere méně než 6 dní programu výše ceny je  součtem dvou položek, jejichž výše je sjednána mezi Společností a klientem následovně:

a) První, stálou položku tvoří náklady na výrobu denních setů jídel a balné. Ceny za jednotlivé programy (denní cykly) jsou uvedeny na webu www.chutnadieta.cz, přičemž souhrnná cena za klientem objednané cykly denních setů jídel je součástí objednávky klienta dle části II. odst. 1 těchto smluvních podmínek.

b) Druhou, pohyblivou položku tvoří náklady na dopravu zboží na místo dodání zvolené klientem v objednávce. Ceny za dopravu jsou uvedeny na webu www.chutnadieta.cz, přičemž cena klientem zvoleného způsobu dopravy je součástí objednávky klienta dle části II. odst. 1 těchto smluvních podmínek. V případě, že je jako místo dodání zboží klientem určeno místo mimo území hl. města Prahy, bude výše pohyblivé položky sdělena Společností klientovi v reakci na jeho objednávku, tj. nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího podání, a to na základě údajů obdržených od dopravce, když v takovém případě se k uzavření Smlouvy o účasti na programu CHD vyžaduje zaslání souhlasu klienta se Společností sdělenou cenou dopravy, přičemž nesdělí-li klient tento souhlas Společnosti do 2 dnů od sdělení ceny dopravy mimo území hl. m. Prahy, není zaslání tohoto souhlasu pro uzavření Smlouvy o účasti na programu CHD účinné a k uzavření Smlouvy o účasti na programu NC nedojde, nedohodou-li se klient a Společnost jinak.

Veškeré ceny jsou na www.chutnadieta.cz uváděny včetně DPH.

2. Výše nákladů na dopravu zboží, tj. výše pohyblivé položky ceny za účast na programu CHD, je sjednána nezávisle na konkrétním počtu dopravovaných denních setů jídel v rámci jedné dodávky. Výše této položky tak zůstává stejná, ať už je na určené místo dodání dopravován set jeden, nebo např. setů pět.

3. Cena za účast na programu CHD, tj. pevná cena nebo součet stálé a pohyblivé položky, je cenou úplnou 4 a konečnou, pokrývající veškeré náklady spojené s řádným plněním povinností Společnosti v rámci programu CHD. Její přesná výše, jakož i výše stálé a pohyblivé položky, určená podle výše uvedených kritérií, bude klientovi pro přehlednost oznámena též v rámci potvrzení jeho objednávky, dle části II. odst. 3 těchto smluvních podmínek tj. nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení Společnosti.

4. Sjednaná cena nezahrnuje úhradu za případné vyšetření dietologem pro účely programu CHD. Ceny úhrad za jednotlivá vyšetření, vyplývají z ceníku služeb výživového poradce, který je k nahlédnutí na webových stránkách Společnosti www.chutnadieta.cz.

5. Cenu za účast na programu CHD, včetně zálohy na termotašku dle odst. 5. této části smluvních podmínek, může klient uhradit následujícím způsobem:

a) bezhotovostním převodem na peněžní účet Společnosti č. 286952575/0300, vedený u ČSOB, za den úhrady sjednané ceny se v tomto případě rozumí den připsání její celkové výše na shora uvedený peněžní účet Společnosti,

b) v hotovosti v restauraci Jerrys na adrese Makovského 1179 12, 163 00 Praha 6.

6. Ode dne následujícího po dni úhrady ceny za účast na programu CHD je klient oprávněn účastnit se programu CHD a Společnosti vzniká povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami. Úhradou ceny za účast na programu CHD při bezhotovostním převodu na účet Společnosti se rozumí okamžik připsání ceny ve prospěch peněžního účtu Společnosti uvedeného v odst. 6 písm. a) této části smluvních podmínek.

7. Vrácení peněz klientovi ve výši 100% za nevyčerpané dny je možné

a) po ukončení Smlouvy o účasti v CHD z důvodů zdravotních, případně z důvodů prokazatelné nespokojeností s chutí stravy, dopravou nebo dodáním na odběrné místo.

b) oznámení důvodů, data ukončení a čísla účtu klientem na e-mail: info@chutnadieta.cz

Peníze Společnost odešle klientovi do 5 pracovních dnů na bankovní účet, v odůvodněných případech mu je vyplatí do 5 pracovních dnů v hotovosti na adrese Makovského 1179 12, 163 00 Praha 6 po předchozí domluvě s operátorkou CHD.

IV. Doba účasti klienta na programu CHD

1. Klient se účastní programu CHD ode dne, který si zvolí ve své objednávce. Pokud však v objednávce jako tento den určí datum předcházející dni, od kterého je oprávněn se účastnit programu CHD a Společnosti písemně či emailem neoznámí s dostatečným předstihem jinak, nebo nedohodne-li se klient se Společností jinak, má se za to, že tímto dnem je den, od kterého je klient oprávněn účastnit se programu CHD dle části III., odst. 7 těchto smluvních podmínek.

2. Klient je oprávněn účastnit se programu CHD po dobu tolika denních cyklů, za kolik jím byla zaplacena sjednaná cena. Uplynutím posledního dne posledního denního cyklu, za který bylo klientem zaplaceno, právo klienta na účast na programu CHD zaniká, ustanovení odst. 3 této části smluvních podmínek tím není dotčeno.

3. Program CHD primárně probíhá pouze v rámci denních cyklů, které jsou standardně 6 a více denní, není-li v konkrétním případě sjednáno mezi klientem a Společností jinak. (i) Klient však má možnost přerušit svou účast na programu CHD, pokud  Společnosti zašle emailem sdělení o přeruší dodávky zboží, a to na období ve sdělením uvedeném, které však nesmí být delší 6 měsíců ode dne doručení žádosti klienta o přerušení Společnosti, uplynutí šesti měsíců ode dne jeho žádosti o přerušení účasti klienta na programu CHD, končí uplynutím uvedené lhůty účast daného klienta na programu CHD, a to bez jakéhokoli nároku klienta na dodání zboží, náhradní či jiné plnění či vrácení již zaplacené ceny za účast na programu CHD.. Žádost klienta je však nutno doručit v uvedené formě Společnosti minimálně 48 hodin před přerušením účasti. Společnost je povinna přijetí sdělení bez zbytečného odkladu telefonicky či emailem klientovi potvrdit.

V. Místo dodání zboží

1. Společnost se zavazuje po celou dobu trvání účasti klienta na programu CHD, tj. po dobu tolika denních cyklů, za kolik jich byla klientem uhrazena cena za účast na programu CHD, dodávat klientovi denní sady jídel do místa plnění určeného klientem v objednávce (dále též jen „místo dodání“). Na klientem určeném místě dodání zboží je přitom závislá cena za účast na programu CHD, konkrétně její pohyblivá položka, viz. část III. odst. 1, písm. b) a odst. 2 těchto smluvních podmínek.

2. V případě, dojde-li k požadavku klienta na změnu zvoleného místa dodání, je klient tuto změnu oprávněn provést prostřednictvím  emailu zaslaném na info@chutnadieta.cz do 15 hodin dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky denní sady. Pouze po dohodě operátorkou je možné dohodnout jiné podmínky dodání sady jídla po 15hodině. Po 17. hodině dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky denního setu jídel již není možné místo dodání měnit. Společnost je klientovi povinna přijetí jeho oznámení telefonicky či emailem potvrdit bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

VI. Čas dodání zboží

1. Denní set jídel bude na určené místo dodáván v časovém rozmezí dle volby klienta vyjádřené při objednání (dále též jen „čas dodání“). Klient si je vědom, že v mimořádných případech se může doba dodání změnit, s ohledem na mimořádné dopravní situace a jiné nepředpokládané události. O této změně, bude vždy klient informován telefonicky.

2. V případě, dojde-li k požadavku klienta na změnu zvoleného času dodání, je klient tuto změnu oprávněn provést v objednávce dané dodávky denního setu jídel prostřednictvím provést prostřednictvím  emailu zaslaném na info@chutnadieta.cz do 15 hodin dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky denní sady. Pouze po dohodě operátorkou je možné dohodnout jiné podmínky dodání sady jídla po 15 hodině. Po 17. hodině dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky denního setu jídel již není možné místo dodání měnit. Společnost je klientovi povinna přijetí jeho oznámení telefonicky či emailem potvrdit bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

VII. Povinnosti Společnosti

Společnost se zavazuje poskytnout klientovi při jeho účasti na programu CHD nezbytnou součinnost a vždy mít na zřeteli účel programu CHD, kterým je napomoci klientovi při získávání a dodržování správných stravovacích návyků a podpořit jej v jeho snaze o aktivní přístup k životu. Za tímto účelem je Společnost zejména povinna:

a) předem, prostřednictvím prezentace programu CHD na webových stránkách Společnosti www.chutnadieta.cz, seznámit klienta s obsahem programu, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta,

b) předem, prostřednictvím své webové prezentace, klienta seznámit se spolupracujícími dietology, ze kterých je klient oprávněn, nikoli však povinen, vybrat si svého dietologa, u něhož se podrobí odborným prohlídkám a vyšetřením za účelem individuální přípravy zboží,

c) Jídelníček na následující týden je společnost povinna oznámit klientovi nejpozději 2 dny předem, a to prostřednictvím své webové prezentace,

d) zajistit v určeném místě a čase plnění dodání denního setu jídel klientovi

e) v případě, změní-li klient trvale nebo přechodně místo či čas dodání denního setu jídel, a bude-li o tom Společnost v souladu s těmito smluvními podmínkami včas informovat, dodat denní set jídel klientovi na jím nově uvedené místo či v nově uvedeném čase,

 f) chránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a data takto získaná používat toliko za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy a marketingovým účelům Společnosti v oblasti zdravé výživy a stravování,

g) účinně a rychle řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě Smlouvy. Při případné reklamaci zboží se Společnost zavazuje postupovat v souladu s Reklamačním řádem Společnosti, umístěném na webových stránkách Společnosti www.chutnadieta.cz,

h) vrátit klientovi poměrnou část uhrazené ceny ve vazbě na důvodné odstoupení od smlouvy.

VIII. Povinnosti klienta

a) uhradit Společnosti sjednanou cenu za účast na programu CHD, a to ve výši a způsobem stanoveným těmito závaznými smluvními podmínkami,

b) v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami informovat Společnost nejméně 48 hodin předem o případné změně místa či času dodání zboží, popř. o přerušení své účasti na programu CHD,

c) během své účasti na programu CHD být v určeném čase dodání vždy na místě dodání zboží za účelem jeho převzetí od doručitele,

IX. Sankce

1. Společnost a klient sjednávají, že pokud klient poruší svou povinnost a na určeném místě dodání a/nebo v určeném čase dodání zboží nepřevezme, aniž by o této skutečnosti Společnost v souladu s těmito smluvními podmínkami předem informoval, a nevyzvedne-li si nedoručený denní set jídel ani v dodatečné lhůtě ve smyslu části VI. odst. 3 těchto smluvních podmínek, připadne za každé jednotlivé porušení této povinnosti klientem alikvotní část ceny za účast na programu CHD, konkrétně v ceně nepřevzatého zboží, balného a dopravy, Společnosti jako smluvní pokuta. Klientovi nebude v takovém případě ze strany Společnosti poskytnuta žádná finanční ani jiná kompenzace. Klient je v takovém případě současně povinen za každé jednotlivé porušení své povinnosti převzít zboží na určeném místě a v určeném čase zaplatit Společnosti smluvní pokutu, která je sjednána ve výši nákladů na dopravu jedné dodávky zboží na určené místo dodání, dle části III., odst. 1, písm. b) těchto smluvních podmínek.

2. Společnost a klient si sjednávají, že pokud klient poruší svoji povinnost k dočerpání denních setů jídel dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek, připadne Společnosti jako smluvní pokuta alikvotní část ceny za účast v programu CHD zaplacené klientem, která odpovídá ceně na denní sety jídel, balné a dopravu, které klient neodebral ve lhůtě dle části IV. odst. 3 této smlouvy.

X. Trvání smlouvy

1. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky Společností.

2. Smlouva zaniká následujícími způsoby:

a) písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni v dohodě sjednanému,

b) uplynutím doby, po kterou se klient účastní na programu CHD,

c) odstoupením klienta od smlouvy. Klient je povinen odstoupení od smlouvy Společnosti oznámit písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni následujícím po prokazatelném doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Společnosti.

XI. Ochrana osobních údajů, souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů

1. Společnost se zavazuje zpracovávat a nakládat s údaji a daty poskytnutými klientem v rámci programu CHD v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a toliko za účelem řádného plnění svých závazků ze smlouvy, jakož i k marketingovým účelům v oblasti zdravé výživy a stravování.

2. Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla klientem sdělena během registrace klienta do sekce klienta prostřednictvím webových stránek Společnosti www.chutnadieta.cz jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje klienta nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

3. Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených smlouvách při využívání webové stránky Společnosti za výše stanovených podmínek, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu klientem. Klient tento svůj souhlas uděluje za účelem využívání jím poskytnutých osobních údajů pro řádné plnění povinností Společnosti dle Smlouvy a dále též pro marketingové účely Společnosti v oblasti zdravé výživy a stravování. Klient uzavřením smlouvy výslovně potvrzuje, že byl předem seznámen s účelem, pro nějž dává Společnosti souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů, když proti tomuto nemá žádných výhrad.

4. Zpracováním osobních údajů klienta může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5. Společnost má povinnost, vymazat registrovaného klienta z databáze, v případě jeho písemné žádosti.

6. V případě, že by se klient domníval, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§ požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,

§ požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Společnost nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Společnost nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obrátit se  svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Společnosti na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na elektronickou adresu klienta.

9. Provozovatel webových stránek Společnosti www.chutnadieta.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách obchodních služeb, když klient vyjadřuje se zasíláním těchto údajů svůj souhlas odesláním objednávky. Pokud si klient nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí tuto skutečnost Společnosti.

XII. Závěrečná ujednání

1. Veškeré podmínky smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. V případě, ukáže-li se následně některé z ustanovení těchto smluvních podmínek jako neplatné či neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost smluvních podmínek jako celku. Společnost se zavazuje takovéto neplatné či neúčinné ujednání nahradit jiným, obsahově shodným ujednáním, avšak platným a účinným, a informovat o této změně klienta. Pokud klient neprojeví se změnou nesouhlas do 30 dnů ode dne jejího oznámení, má se za to, že se změnou smluvních podmínek souhlasí.

3. Tyto závazné smluvní podmínky platí ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti, když jejich platnost trvá po celou dobu jejich zveřejnění. Jakákoliv změna či doplnění závazných smluvních podmínek se nevztahuje zpětně na Smlouvy s klienty již uzavřené, pakliže s tím klient nebude písemně souhlasit. O jakékoliv změně či doplnění těchto závazných smluvních podmínek bude Společnost klienty, popř. zájemce o její služby, předem informovat, a to alespoň 30 dnů přede dnem účinnosti jejich změny či doplnění.

V Praze dne 5.2.2014

PERTA PLUS s.r.o. 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku